Политика за защита на личните данни (GDPR)


 • Политика за защита на личните данни
 • Какво са лични данни и защо е необходимо тяхното събиране?
 • Какви лични данни събираме?
 • С каква цел обработваме Вашите лични данни?
 • На какви основания обработваме личните Ви данни?
 • На кого можем да разкрием Вашите лични данни? 
 • Достъп, изменение и изтриване на лични данни. Вашите права във връзка със защита на личните в Ви данни
 • Срокове за съхранение и обработка на Вашите лични данни
 • Деца
 • Социални мрежи
 • Промени в политиката за защита на личните данни
 • Възражение срещу обработване на лични данни
 • Искане за заличаване на лични данни
 • Искане за коригиране на лични данни
 • Искане за ограничаване обработването на лични данни
 • Искане за преносимост на лични данни

Политика за защита на личните данни 

    „Ай МЮЗ“ ЕООД, ЕИК 202 906 715, със седалище и адрес на управление: обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, ул. Вардар 30, извършвайки своята дейност, обработва информация, представляваща лични данни, поради което е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).

    За нас е важно да защитим личните данни на нашите клиенти, поради което с настоящата Политика за защита на личните данни целим да Ви информираме за принципите на обработка на Вашите лични данни, какви лични данни биват събирани, с каква цел и на какво основание, както и да Ви запознаем с правата Ви като субекти на лични данни, съответно за начина на упражняването им.

    Ние защитаваме личните данни на нашите клиенти и третираме по същия начин потребителите на тази Интернет страница. Уверяваме Ви, че сме предприели технически и организационни мерки, с които да защитим в максимално възможна степен неоторизиран достъп или разкриване на информация. Изискваме и от контрагентите ни и доставчиците на услуги наличието на необходимо обезпечаване на сигурността на личните Ви данни.

    Интернет страницата се притежава и управлява от „Ай МЮЗ“ ЕООД в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) и българското законодателство, уреждащо защита на личните данни.

I. Какво са лични данни и защо е необходимо тяхното събиране? 

    Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано представялва лични данни. Такава информация представялват Вашите имена, адрес, електронен адрес, телефон и други. Ние събираме, използваме и обработваме личнте Ви данни, единствено за да можем да Ви предоставим предлаганите от нас стоки и услуги. Без тези данни не бихме могли да предоставим предлаганите от нас стоки и услуги. Например, използвайки Нашата интернет страница, ако не ни предоставите Вашите имена, адрес и телефон, то ние сме изправени пред невъзможност да осъществим дейността си по продажба и доставка на желаната от Вас стока. Разбира се, предоставянето на тези данни се осъществява след Вашето съгласие и напълно доброволно.

II. Какви лични данни събираме? 

    В зависимост от използваните от Вас услуги, ние събираме и обработваме следната информация: - Данни за контакт, при направени поръчки, който да послужат за осъществяване на доставка на поръчаните стоки – трите имена, адрес за доставка, телефонен номер, елетронен адрес; - Когато получаваме от Вас запитване или желаете да се свържете с нас, използвайки нашата интернет страница - писма и електронна поща; - При извършени плащания по банков път - информация за кредитна или дебитна карта, номер на банкова сметка и друга информация, касаеща извършеното от Вас плащане. - За издаване на фактура – трите Ви имена, адрес за фактура, адрес за доставка, електронен адрес, начина на плащане, заплатената сума, вида на продукта, дата, както и друга необходима информация, необходима за изготвянето на счетоводни документи съгласно българското законодателство. - За да осигурим нашата и Вашата сигурност при посещение в търговските ни обекти използваме записи от видео камери. Освен посоченото, събираме информация, касаеща и Вашите посещения в интернет страницата ни, като например: IP-адрес; дата и продължителност на достъпа; гео локация; информация за браузъра и операционната система, която използвате; каличеството на прехвърлените данни; страницата, която Ви е препратила към нашия сайт; търсачките и ключовите думи, които сте използвали, за да намерите нашия сайт; страниците, които разглеждате в сайта и други.

III. С каква цел обработваме Вашите лични данни? 

    Вашите лични данни изпозлваме, за да Ви предоставим предлаганите от нас стоки и услуги, респективно, за да можем да изпълним задълженията си към Вас, както и за да осъществим обратна връзка при отправени от Вас запитвания, препоръки и мнения.

IV. На какви основания обработваме личните Ви данни? 

    На договорно основание – събирането на Вашите лични данни е необходимо, за да изпълним договорните си задължения по продажба и доставка на избраните от вас стоки и продукти; Въз основа на Ваше изрично съгласие – за директен маркетинг на наши продукти и услуги; Въз основа на законен интерес – извършване на видеозапис в търговските ни обекти; За да бъде спазено законово задължение, което се прилага спрямо нас – събираме и обработваме Вашите лични данни, за да изпълним уредените от законодателя в наша тежест задължения, съгласно Закона за счетоводството, Данъчно-осигурителния процесуален кодект, Закона за защита на потребителите, както и други нормативни актове, действащи на територията на Република българия, които уреждат задължения в тежест на администратора на лични данни.

V. На кого можем да разкрием Вашите лични данни? 

    „Ай МЮЗ“ ЕООД се задължава да не предоставя личните Ви данни без Вашето изрично съгласие, освен когато се касае за изпълнение на поетите от нас договорни задължения, както и когато е необходимо, за да спазим наши законови задължения. В тази връзка, имаме право да разкрием Вашите лични данни на дружества, извършващи доставка, куриерски фирми, въшни консултанти и специалисти, адвокати, счетоводители, банки и други. Ние предоставяме на изброените субекти само необходимите им лични данни за предоставяне на съответните услуги, като в този случай лицата, на които сме предоставили Вашите лични данни са длъжни да осигурят поверителност и да не я използват за каквато и да било друга цел, различна от тази за която са предоставени. Ние ще предоставим Вашите лични данни, само след като се уверим, че лицата, на които ги предоставяме са осигурили необходимото ниво на сигурност, съобразно законодателството на Република България и Европейския съюз. Вашите лични данни могат да бъдат предоставяни и по искане на компетентните контролни и регулаторни органи, съгласно законодателството на Република България, в това число Национална агенция по приходите, Национален осигурителен институт, на съд или прокуратура, на органи на МВР, както и на всички други органи и институции, на които, съгласно действащото законодателство сме длъжни да предоставим лични данни. Освен в указаните случаи, лични данни, които ни предоставяте няма да бъдат разпространявани и разкривани пред трети лица без Ваше разрешение. „Ай МЮЗ“ ЕООД не прехвърля данни Ви в трети страни извън Европейския съюз.

VI. Достъп, изменение и изтриване на лични данни. Вашите права във връзка със защита на личните Ви данни 

    По всяко време може да изискате от „Ай МЮЗ“ ЕООД  да Ви предостави информация, относно това какви Ваши лични данни ползваме, съхраняваме и обработваме, като подадете до нас запитване в писмена форма. Може, също така да поискате коригиране, изтриване или актуализиране на Вашите лични данни. Информираме Ви и за правото да поискате блокиране на личните Ви данни или ограничаване на тяхната обработка в предвидени от закона и Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) случаи. По всяко време имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни, когато има законни основания за това, както и да оттеглите съгласието си за събиране, съхраняване и използване на Вашите лични данни, като сме длъжни да Ви информираме, че оттеглянето няма да засегне обработените данни до момента на оттеглянето на съгласието Ви. Информираме Ви и за правото Ви на преносимост на данните в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. В сайта на електронния ни магазин сме публикували, за Ваше улеснение, образци на Искане за ограничаване обработването на лични данни, Възражение срещу обработване на лични данни, Искане за заличаване на лични данни, Искане за коригиране на лични данни и Искане за преносимост на лични данни. Вашите искания, свързани с упражняване на изброените Ви по-горе права, може да изпращате на следния електронен адрес, а именно: shop@muse2design.bg . „Ай МЮЗ“ ООД се задължава да отговори на Вашите искания без ненужно забавяне и най-късно в рамките на един месец, както и да посочи причинните, в случай че не може да се съобрази с Вашите искания. Във всеки случай, в който считате, че са нарушени правата Ви, касаещи защитата на лични Ви данни, имате право да сезирате Комисия за защита на личните данни, чрез подаване на жалба. Данни за административния орган, който упражнява контрол върху дейността ни, свързана с личните Ви данни: Комисия за защита на личните данни Адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, тел.: (02) 91-53-518 Email: kzld@cpdp.bg Интернет страница: www.cpdp.bg

VII. Срокове за съхранение и обработка на Вашите лични данни

    Когато обработваме лични Ви данни на договорно основание, съхраняваме Вашите лични данни за срок от 5 години от отпадане на договорното основание, като след изтичане на посочения срок, в случай, че не съществува законово основание за продължаване съхранението на Вашите личните данни, същите биват унищожавани, чрез изтриване от системата и унищожаване на хартиените носители на информация. Уведомяваме Ви също така, че в зависимост от основанието, на което обработваме Вашите лични данни, срокът за съхранение е различен.

VIII. Деца 

    Не събираме лична информация от деца на възраст под 16 години. Ако научим, че сме събрали лична информация на дете на възраст под 16 години, ще предприемем стъпки, за да изтрием информацията възможно най-скоро. Ако родители и/или законни представители на деца открият, че деца под тяхното настойничество са дали данните си на „Ай МЮЗ“ EООД, чрез страницата на електронния ни магазин, свържете се с нас и ние ще изтрием информацията в най-кратък срок.

IX. Социални мрежи

    Достъпът Ви до социалните мрежи Facebook, Google+, YouTube, Twitter и други, предвижда отделна регистрация и приемане на общите на условия на тези социални мрежи /сайтове/. Ние не отговаряме за защитата на личните Ви данни при приемането на тези общи условия и в тази връзка е необходимо да се запознаете подробно с общите условия на тези социални мрежи /сайтове/.

• Facebook Social Plugins – Това онлайн приложение използва Social Plugins (“Plugins”) на социалната мрежа facebook.com, която се поддържа от Facebook Inc., 1601 S. California Ave; Palo Alto, California 94304, USA (“Facebook”). Когато влезете в дадена уеб страница, Вашият браузър веднага ще направи директна връзка със сървърите на Facebook. Съдържанието на този Plugin ще бъде предадено директно от Facebook към Вашия браузър, който ще го свърже с интернет страницата. „Ай МЮЗ“ ЕООД  в качеството си на оператор на сайта, не може да влияе на количеството данни, които Facebook събира с помоща на тези Plugins. Затова чрез следния линк Ви информираме само за това, което ни е известно: http://www.facebook.com/help/?faq=17512 . Чрез свързването с тези Plugins, Facebook получава информация, че съответната наша интернет страница или платформа е била посетена. Ако се се логнали във Facebook, Facebook може да причисли това посещение към Вашия профил. Ако си взаимодействате с тези Plugins, например натиснете бутона „Харесвам“ или напишете коментар, съответната информация ведната ще бъде прехвърлена от Вашия браузър към Facebook и ще бъде запаметена там. Ако не сте регистриран във Facebook, пак има възможност Facebook да разбере Вашия IP адрес и да го запамети. Тези Plugins на Facebook могат да бъдат прикрепени от операторите на сайтове върху собствените интернет страници или платформи. С едно кликване върху тези Plugins регистрираните във Facebook потребители могат автоматично да оставят съобщение в техния Facebook профил, че харесват информацията от линковете на оператора на сайта. Свързаният с Facebook Plugin „си комуникира“ текущо с Facebook и при посещение на интернет страницата изпраща данните на Facebook – дори и ако потребителят не е кликнал на Plugins. Plugins се разпознават по логата на Facebook (бяло „f” на син фон или „вдигнат нагоре палец“ )или биват отличени с „Facebook Social Plugins“.

• Google AdWords – Този уеб сайт изпозлва Google AdWords, услуга за ремаркетинг и поведенческо насочване предоставена от Google. С тази услуга рекламната дейност на http://obuvki-klondike.bg, се свързва с рекламната мрежа AdWords посредством „бисквитки“. „Ай МЮЗ“ ЕООД не индентифицира и не събира данни за потребителите посредством Google AdWords. Можете да се откажете от показване на реглама чрез Google AdWords от сайта им: https://www.google.com/settings/ads/anonymous?hl=bg.

X. Промени в политиката за защита на личните данни 

    Политиката за защита на личните данни може да бъде променяна във времето, с оглед прилагане на по-високи стандарти за защита. Всички промени ще бъдат публикувани на интернет страницата ни и ще влизат в сила незабавно след тяхното публикуване. В случай, че желаете да се свържете с нас, за да ни зададете въпросите си относно политиката и защитата на Вашите личните данни, можете да го направите на следниия електронен адрес: shop@muse2design.bg , или на телефон : +359 887 797 331

XI. Възражение срещу обработване на лични данни 

Възражение срещу обработване на лични данни тук.

XII. Искане за заличаване на лични данни

Искане за заличаване на лични данни тук.

XIII. Искане за коригиране на лични данни

Искане за коригиране на лични данни тук.

XIV. Искане за ограничаване обработването на лични данни

Искане за ограничаване обработването на лични данни тук.

XV. Искане за преносимост на лични данни

Искане за преносимост на лични данни тук.

Email: kzld@cpdp.bg
Интернет страница: www.cpdp.bg