Menu
Your Cart

Искане за коригиране на лични данни

Искане за коригиране на лични данни


                                                                                                       До ……………………………………………………………..

                                                                                                      ЕИК………………………………………………………

                                                                                                       гр. ……………………………

               

                                                                                         ИСКАНЕ

 

от .....................................................................................................................................................................

                                                                           (име)

ЕГН:.................................................... адрес: ........................................................................................................................................................... електронен адрес: ......................................................................................

телефон: .........................................................................................

Уважаеми господин/госпожо, На .............................. г., след извършена справка в ………………............................ установих, че личните ми данни са обработвани от ………………………………………..………………………………… с цел ……………………………………………… Считам, че така представените мои лични данни има: [

_] непълнота

[_] неточност

[_] грешка поради което бих желал/а да упражня правото си по член 16 от Регламент (ЕС) 2016/679 за коригиране/допълване без ненужно забавяне на личните данни, свързани с мен във Вашата система.

Приложение:

1. Документи за самоличност

2. ............................................

3. ………………………………..

Дата: .......................... Подпис: ………………

гр. ...............................