Menu
Your Cart

Искане за ограничаване обработването на лични данни

Искане за ограничаване обработването на лични данни


                                                                                                      До ……………………………………………………………..

                                                                                                      ЕИК………………………………………………………

                                                                                                      гр. ……………………………

                             

                                                                                   ИСКАНЕ

 

от..........................................................................................................................................................................

                                                                               (име)

ЕГН:........................................................ адрес: ..............................................................................................................................................................

електронен адрес: ........................................................................................................................................... телефон: ...............................................

Уважаеми господин/госпожо, На .............................. г., след извършена справка в ………………............................ установих, че личните ми данни са обработвани от ………………………………………………..………………………

с цел ……………………………………… Бих желал/а да упражня правото си по член 18 от Регламент (ЕС) 2016/679 за ограничаване на обработването на личните данни, свързани с мен във Вашата система, на основание:

[_] оспорвам точността на личните данни;

[_] считам, че обработването е неправомерно, но не желая личните данни да бъдат изтрити, а изисквам ограничаване на използването им;

[_] считам, че Вие не се нуждаете повече от личните данни за целите на обработването;

[_] възразявам срещу обработването.

Приложение:

1. ………………………………..

2. ............................................

3. ………………………………..

Дата: .......................... Подпис: ………………

гр. ...............................