Menu
Your Cart

Искане за преносимост на лични данни

Искане за преносимост на лични данни


                                                                                                        До ……………………………………………………………..           

                                                                                                        ЕИК………………………………………………………

                                                                                                         гр. ……………………………

                                             

                                                                               ИСКАНЕ

 

от ..........................................................................................................................................................................

                                                                                (име)

ЕГН:............................................................. адрес: ..............................................................................................................................................................

електронен адрес: ........................................................................................................................................... телефон: ..................................................

Уважаеми господин/госпожо, На .............................. г., след извършена справка в ………………............................ установих, че личните ми данни

са обработвани от ………………………………………………..………………………… с цел ………………………………………

Бих желал/а да упражня правото си по член 20 от Регламент (ЕС) 2016/679, за да получа личните данни, които ме засягат и които съм Ви предоставил в качеството Ви

на администратор на лични данни, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат.

Приложение: 1. ………………………………..

                       2. ............................................

                       3. ………………………………..

Дата: ..........................            Подпис: ………………

гр. ...............................