Menu
Your Cart

Искане за заличаване на лични данни

Искане за заличаване на лични данни


                                                                              До …………………………………………………………….. 

                                                                              ЕИК………………………………………………………

                                                                             гр. ……………………………

 

                                                                 ИСКАНЕ

 

от ..........................................................................................................................................................................

                                                                 (име) ЕГН:................................................................

адрес: ................................................................................................................................................................. електронен адрес: ....................................................................................................

телефон: ........................................................................................

Уважаеми господин/госпожо, На .............................. г., след извършена справка в ………………............................ установих, че личните ми данни са обработвани от ………………………………………..………………………………… с цел ……………………………………… Бих желал/а да упражня правото си по член 17 от Регламент (ЕС) 2016/679 за изтриване/заличаване на свързаните с мен лични данни без ненужно забавяне във Вашата система на следните основания: [_] личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани;

[_] оттеглям своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;

[_] възразявам срещу обработването;

[_] няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;

[_] личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

[_] личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Европейския съюз или правото на Република България;

[_] личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

Приложение:

1. ………………………………..

2. ............................................

3. ………………………………..

Дата: .......................... Подпис: ………………

гр. ...............................